Etik Değerlerimiz

Etik

Etik kelime anlamı olarak töre bilimi demektir. Doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek ve doğru, haklı, iyi ve adil olduğuna inanılan şeyleri yapmaktır.

Türkçede etik sözcüğü ahlak sözcüğü ile eş anlamlı olarak da kullanılır. Ahlak; toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kurallarıdır.

Etik ve ahlaki değerler genellikle kanunlarda, yönerge ve yönetmeliklerde yazılı olmayan kuralları içerirler. Genellikle toplum hayatının getirdiği tarihsel tecrübelerden oluşturulmuşlardır.

Etik Değerler

Etik değerler kanunlar tarafından sınırları belirlenmiş davranışların dışında kişinin, toplumun kendisine olan güven ve beklentisine uygun olarak hareket edebilmesidir.

Etik değerler toplumsal düzeni kazanabilmek için hizmeti yapanların dikkat etmesi gereken ilkelerdir. Bu ilkeler;

 • Önceliği insana vermek,
 • Toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarının önünde tutmak,
 • Güvenilir olmak,
 • Stratejik ve uzun vadeli düşünmek,
 • Ekip ruhu ile hareket etmek,
 • Dürüst olmak,
 • Şeffaf olmak,
 • Esnek hareket edebilmek,
 • Sorumluluk sahibi olmak,
 • Parasal anlamda başkalarına bağımlı hale gelebilecek ilişkiler içerisine girmemek,
 • Tutarlı olmak,
 • Kaliteyi ön planda tutmak,
 • Müşteride değer yaratmak.

İş Etiği Kurallarımız

DORMAK A.Ş. ve Grup Şirketleri (Şirket/DORMAK), tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde İş Etiği İlkelerine bağlılığı ön koşul sayar ve kurumsal kültürünün temel taşlarından biri olarak görür.

Uzun bir geçmişe sahip olan çalışma hayatımızdaki politikalarımız ve değerlerimiz yazılı hale getirilerek İş Etiği İlkelerimiz altında toplanmıştır. Tüm paydaş ilişkilerimize yansıyacak bir davranış modeli getirmeyi amaçlayan İş Etiği İlkelerimiz, işimizin her alanında bizlere yol gösterici bir rehber olacaktır.

Güven, Saygı ve Sorumluluk

Şirketimizde iş birliğini destekleyici, karşılıklı saygı içeren, taciz ve profesyonellik dışı davranışlardan uzak ve ayrımcılık olmadan eşit fırsatların sunulduğu bir çalışma ortamının yaratılması esastır. İş arkadaşlarımız, yöneticisi olduğumuz kişiler ve yöneticilerimizle olan tüm ilişkilerimizi, sorumluluk bilinciyle, ortak etik değerlerle ve Şirketimizin başarısını her şeyin önünde tutan bir bağlılık anlayışıyla yürütmemiz önem taşımaktadır.

Şirketimizin politikası, ırk, renk, din, cinsiyet, yaş, ulus, etnik köken, medeni hal durumları gözetilmeksizin, tüm çalışanlarına veya iş başvurusunda bulunanlara dürüst ve adil bir şekilde davranmak ve herkese eşit istihdam ve gelişim fırsatı tanımaktır.

Şirketimiz ırk, etnik köken, din, bedensel veya cinsel ya da kanunen yasak başka bir faktöre dayalı her türlü sözlü ve fiziksel tacizden arındırılmış bir çalışma ortamının oluşturulmasına büyük önem vermektedir.

Birbirimizin özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterir, birbirimize ve iş yaptığımız taraflara karşı aşağılayıcı, kırıcı, küçük düşürücü veya korkutucu davranışlar sergilemeyiz.

Dürüstlük

Dürüst, adil ve güvenilir olmalı, ahlaki değerlere özen göstermeliyiz. Çalışmalarımızda en yüksek davranış standartlarını uygulamayı ilke edinmeliyiz. Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir.

Yöneticilerimizle, müşterilerimizle, tedarikçilerimizle, rakiplerimizle, çalışanlarımızla, astlarımızla, üstlerimizle ve ilişki içinde olduğumuz tüm kişi ve kurumlarla ilişkilerimizde, şirket hedefleri ile uyumlu olacak şekilde dürüst ve adil davranmalıyız. Şirketimizin ismi bizim için gurur kaynağıdır ve ilişkide olduğumuz herkeste güven duygusu çağrıştırmalıdır.

Gizlilik

Gizli ve özel bilgiler; rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, müşteri bilgilerini, ticari sırları, stratejik iş planlarını, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, tedarikçilere ilişkin bilgileri, Ar-Ge çalışmalarını, tesisler ve üretim ile ilgili bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen “gizlilik anlaşmaları” çerçevesindeki bilgileri kapsar.

Gizli bilginin yetkisiz paylaşılması ve uygunsuz kullanımı, Şirket’in faaliyetlerine zarar verebilir, operasyonel ve finansal performansına olumsuz etki edebilir ve itibarını zedeleyebilir.

Şirket çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Grup Şirketleri’nin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri koruyup, sadece belirlenen yetkiler dâhilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

Şirkete ait her türlü gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle, borsalardan hisse alım satımı da dâhil herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi (insider trading) kesinlikle kabul edilemez. Şirketten ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarıp ilgisiz kişilerin fayda sağlamasına fırsat vermeyiz.

Şirketimize, iş arkadaşlarımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize ait özel ve gizli bilgilere olan erişim iznimizi işimizin ve görevimizin gerektirdiği profesyonel amaçlarla, yasa ve mevzuata uygun olarak kullanır ve sadece konuyla ilgili yetkili kişilerle paylaşırız.

Yemekhane, kafeterya, asansör, şirket araçları ve benzeri umumi yerlerde gizli ve özel bilgiler içeren konuşmalar, Şirket, kişi veya kurumlarla ilgili asılsız beyan ve/veya dedikodu yapmayız.

Çıkar Çatışması

Çıkar çatışması; çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkileyebilecek ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili maddi ya da herhangi bir şahsi çıkara sahip olmaları halini ifade eder.

Şirket çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız.

Şirket dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. DORMAK adını ve gücünü, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız. Görevlerimizi hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda yürütürüz.

Görevimizle doğrudan veya dolaylı surette ilgisi bulunan taraflarla hiçbir kişisel borç-alacak ilişkisine girmeyiz.

Akrabalarla iş ilişkisi konusunda her zaman titiz davranır, iş ilişkileri konusunda akrabalarımıza ayrıcalık tanımaz ve şirket menfaatlerini ön planda tutarız.

Şirket dışı görev ve faaliyetler, bireysel yatırımlar ve tedarikçilerle özel ilişkiler çıkar çatışması yaratabilir. Çıkar çatışmasına yol açacak durumlara ilişkin örnekler aşağıda sıralanmıştır;

 • Bizim ya da ailemizin bir üyesinin herhangi bir rakip firmada önemli bir hisseye (şirketin %10 veya daha fazla hissesine) veya şirket işleri konusunda karara verebilecek yetki ve makama sahip olması,
 • Bizim ya da ailemizin bir üyesinin, şirketin ilgilendiği ya da ilgilenebileceği bilinen bir işleme ilgi göstermesi,
 • Bizim ya da ailemizin bir üyesinin Ortaklığın kurumsal imkân ve fırsatlarından yararlanarak kişisel kazanç sağlamaya çalışması veya
 • Bizim ya da ailemizin bir üyesinin Ortaklığın herhangi bir tedarikçi, rakip ya da müşteri firmasından ücret veya komisyon alması ya da başka bir maddi kazanç temin etmesi.

Sorumluluklarımız

Hepimiz, günlük işlerimizi yaparken aldığımız bireysel kararlar ve yaptığımız icraatlar ile şirketimizin genel imajının oluşmasında rol almaktayız. İş hacmimiz ve çevremizdeki dünya giderek büyüdükçe ve karmaşıklaştıkça, doğru seçimin basit ve açıkça ortada olmadığı durumlar meydana gelmektedir. Bu gibi durumlarda alacağımız kararlar, iş etiği kurallarımıza, yürürlükteki politika ve prosedürlerimize, paylaştığımız ortak ahlaki ilkeler ile değerlerimize uygun olmalıdır.

Etik Kurallarımız, yasalara saygı ilkesi etrafında, şirketimizin kurumsal yapılanışı ve yürürlükteki yasalar ve ticari faaliyetlerin hukuk ve etik kurallarına uygun bir çerçevede yürütülmesi için izlenecek temel politika ve yöntemler hakkında bilgi veren, rehber niteliğinde bir metindir. Ancak, Etik Kurallarımızın konuyla ilgili tüm yasal mevzuatı ele almadığı, ele aldığı konularda da fazla ayrıntıya girmediği unutulmamalıdır. Yasalara saygı, şirket personelinin ortak sorumluluğudur.

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Temsilcisi olduğumuz veya birlikte iş yaptığımız şirketlerin de Etik İlkeleri ile bu firmalar tarafından bildirilen özel yönerge ve kurallara da uyarız.

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlara, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma ve insanlığa karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Sosyal Sorumluluklarımız

Ülkemizin ve içinde yaşadığımız toplumun ayrılmaz bir parçası ve katılımcı üyesi olarak, toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlı davranırız. Yaşam standartlarının ülkemizde ve çevremizde daha iyiye gitmesi bizim için önemlidir ve buna hepimiz katkıda bulunmaya çalışırız.

Bu katkının uzun dönemde başarımıza ve varlığımıza olumlu olarak etki edeceğinin bilincinde olarak, çevre sorunlarına karşı hassas davranır ve faaliyetlerimizde çevreye zarar vermemek için gerekli önlemleri alırız. Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları destekleriz.

Doğal kaynakları ve her türlü enerji kaynağını en verimli ve ekonomik şekilde kullanmak, atıkları ve gürültü kirliliğini kontrol altına almak, faaliyetlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak en öncelikli hedeflerimizdendir.

Şirketimiz, içinde var olduğu topluma, sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde, eğitim, fırsat eşitliği, sağlık ve kültürel değerlerin muhafaza edilmeleri konularında destek olmayı da kendisine ilke edinmiştir.

Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız. Müşterilerimizle tutarlı, adil ve özenli iletişim kurarız, aynı ticari temelde yaklaşırız.

Manipülasyon, özel bilgileri veya başka gizli bilgileri kötüye kullanma, önemli maddi gerçekler hakkında yalan beyanda bulunma ya da başka haksız işlemler veya davranışlarla hiç kimseden haksız menfaat elde etmeyiz.

Değerlerimizi gerçekleştirmemiz ve hedeflerimize ulaşmamız ancak müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini rakiplerimizden daha iyi ve daha hızlı değerlendirip yanıtlamamızla ve karşılamamızla mümkün olacaktır.

Müşterilerimizle hedeflediğimiz uzun dönemli ilişkilerin kurulmasının ve müşterilerimizin bize olan bağlılığının sağlanmasının, müşterilerimizin ihtiyaçlarının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasıyla ve Etik Kurallara bağlı kalarak sunulacak üstün ürün ve hizmetlerle gerçekleştirilebileceğinin her zaman bilincindeyiz ve uygulamaktayız.

Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için mümkün olanın en iyisini yapmak için gayret gösteririz.

Şirketimiz, işyerinde ve işbaşında, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedeflemiştir:

 • Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar,
 • Çalışanlar, işyeri ve/veya personel bakımından tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikteki hiç bir eşya ya da maddeyi işyerinde bulundurmazlar,
 • Çalışanlar; geçerli bir doktor raporuna istinaden bulundurulanlar hariç; işyerinde uyuşturucu, bağımlılık yapıcı, akli veya fiziksel melekeleri kısıtlayıcı ya da ortadan kaldırıcı maddeleri bulundurmaz, bu tür maddelerin etkisi altındayken iş yerinde ve iş kapsamında çalışma yapmazlar.

Tedarikçi / İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Şirketimizin sürekliliğine öncelikle önem vererek ve tedarikçi/iş ortaklarımıza karşı değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız.

Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz. Rekabet gücümüzü artırmaya ve büyüme potansiyeli olan ve bağlanan kaynağa en yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösteririz. Kamuya yaptığımız açıklamalarda ve hissedarlarımıza; mali tablolarımız, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk profilimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi veririz.

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız / Rekabet Kurallarına Uyum

Şirketimiz her yönüyle adil rekabetten yanadır. Bu, birtakım başka hususlara ilaveten, satış ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili tüm yasalara harfiyen uymak demektir.

Yasaya uygun ve adil rekabet ederiz. Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.

Rakip ürünler hakkında adil olmayan ya da haksız açıklamalarda bulunmayız. Rakiplerimiz ile ilgili hiçbir ortamda hiçbir tartışma veya konuşmaya olumlu ya da olumsuz katılmayız, rakiplerimiz hakkında görüş beyanında bulunmayız.

Satış ve pazarlama faaliyetleriyle bağlantılı olarak yanlış, yalan ya da aldatıcı reklam vermeyiz, yanlış veya yalan beyanda bulunmayız.

Finansal ve Ticari Kayıtlarda Doğrluluk

Doğruluk, başarılı bir işletme için en önemli unsur olup, bir işletmenin faaliyetlerini yasal olarak, dürüstçe ve etkin biçimde sürdürebilmesinin temel parçasıdır. Doğru kayıt tutma ve raporlama, Şirketin itibarına ve güvenilirliğine olumlu yansıyacak ve Şirketin yasalara ve mevzuata ilişkin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacaktır.

Defter ve kayıtların doğru tutulması, gerek şirket yönetimi açısından, gerekse yatırımcıların güvenini kazanmak ve sürdürmek açısından son derece önem taşır. Şirketimizin muhasebe defter, kayıt ve hesapları, ister bilgisayarda, ister kâğıt üzerinde, isterse başka bir şekilde düzenlenmiş olsun, her zaman şirket mali işlemlerini eksiksiz ve doğru şekilde yansıtmaktadır.

Bunlar, zaman çizelgeleri, fişler, makbuzlar, faturalar, masraf beyanları, maaş ve ücret bordroları ve diğer personel yardımlarıyla ilgili kayıtlar, performans değerlendirmeleri ve diğer önemli bilgileri de kapsar.

Kamuya açıklayacağımız ve yetkili mercilere sunacağımız her türlü rapor, sunum, mali tablo ve dipnotları, yasalara, mevzuata, Şirketimizin düzenlemelerine ve İş Etiği İlkelerine uygun olarak zamanında, eksiksiz, tüm önemli hususlar açısından doğru, anlaşılır ve şeffaf olarak hazırlanır ve muhafaza edilir.

Kayıtların doğru ve eksiksiz olması, şirketimizin yükümlülüklerini gerektiği şekilde yerine getirmesini, mali yapısı ve diğer konular hakkında dünyanın dört bir köşesindeki ilgili gruplara ve resmi mercilere zamanında ve anlaşılır bir şekilde, tam, yeterli ve doğru bilgi verilmesini mümkün kılar.

Şirket Kaynaklarının Kullanımı

Şirketimizin isim ve saygınlığını güçlendirerek korumaktan, kaynaklarının verimli kullanılmasından sorumluyuz. Bu sorumluluğa zarar verebilecek, şirketimizi zor duruma düşürecek görünüm, davranış ve eylemden sakınırız. Görevlerimizi yerine getirirken tükettiğimizden fazlasını üretmek ve tasarruf etmek bilinci ve sorumluluğuyla hareket ederiz.

Şirket kaynaklarının amacı, iş hedeflerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olmaktır. Zamanımız dâhil, hatalı kullandığımız ya da israf ettiğimiz şirket kaynakları hepimize ve şirketimizin finansal durumu ile iş performansına zarar verir.

Şirket varlıklarının kişisel kullanımından, şirketi zarara sokacak her türlü eylem ve işlemlerden kaçınırız. Bilgisayar sistemlerinin, kurumsal e-posta hesaplarının ve internetin uygunsuz kullanımından kaçınırız. İş saatleri içinde zamanı etkin ve verimli kullanırız.

Hediye, Eğlence ve Ağırlama

Karşılıklı hediye alınıp verilmesi, eğlence ve ağırlamada bulunulması, ilişki geliştirmeye yardımcı olabilir ancak kişisel çıkarlar ile mesleki görev arasındaki bir çıkar çatışmasına da yol açabilir. Hediye verilirken ya da ağırlamada bulunurken “altın kural” makul olma ve bunun dışarıdan nasıl algılanacağıdır.

Nakit veya hediye çekleri gibi nakde eş değer herhangi bir hediye asla teklif veya kabul etmeyiz.

Aldığımız veya verdiğimiz hediyeler objektif iş kararları vermemizi/verilmesini engelleyecek ve tarafsızlığımızı etkileyecek tarzda olmaz.

Ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen, hatıra ve promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek herhangi bir hediyeyi kabul ve teklif etmeyiz.

Takım Çalışması

Takım, ortak bir amaca ve ortak performans hedeflerine kilitlenen ve sorumlu oldukları proje konusunda ortak bir yaklaşım belirleyen, birbirlerini tamamlayan özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu küçük bir gruptur. Takım, farklı uzmanlık alanlarından gelerek becerilerinin birleştirilmesi ile bir görevi yerine getirmek üzere bir araya gelen insanlar topluluğudur.

Başarılı bir şirket olmak ve müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için kurumsal ve coğrafi sınırları kaldırarak takım halinde beraber çalışırız. Çalışanlarımızdan tüm yetenek ve bilgilerini hem bireysel çalışmalarında hem de takım içerisinde şirketimize kazandırmalarını beklemekteyiz. Tüm takım elemanlarını yetkili, sorumlu ve konularında bizi yönlendirecek liderler olarak kabul ederiz.

Takım çalışmaları sayesinde, şirketimizin hedeflerinin paylaşılacağına, karar verme sürecimizin kalite ve hızının artacağına, oluşan iyi kararların hayata geçeceğine, tecrübe ve iyi uygulamaların yaygınlaşacağına, kurumda takım ruhu ve başarma hissinin hâkim olacağına, devamlı öğrenen kurum ve kişiler haline gelerek rakiplerimizin önüne geçeceğimize inanmaktayız.